Elan-tron MC 4236 + Elan-tron W 4236

2-component epoxy potting compound

Elan-tron MC 4236 + Elan-tron W 4236
Segment Casting & Potting Compound
TDS PDF
MSDS PDF PDF
Contato ELANTAS Beck India